Eggplant Parmesan

5-6 pieces of Eggplant, Spaghetti Sauce, Mozzarella